90vs即时比分pc版

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.SZTUKATORIUM.PL

 1. Postanowienia Ogólne
 2. Zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną
 3. Zawarcia umowy sprzedaży
 4. Płatność, dostawa, odbiór
 5. Dane osobowe
 6. Reklamacje
 7. Odstąpienia od umowy
 8. Informacje dodatkowe 

 1. Postanowienia ogólne:
  1. Niniejszy regulamin („Regulamin") reguluje warunki:
   1. zawierania za pośrednictwem sklepu internetowego działającegopod adresem www.sztukatorium.pl  umów sprzedaży  i określa zasadywykonywania tych umów.
   2. dostarczania treści marketingowych dot. Sklepu internetowegoza pomocą tzw. newslettera.
   3. świadczenia usług drogą elektroniczną przez Sprzedawcę.
  2. Sklep internetowy („E-sklep") prowadzony jest za pomocą domenywww.sztukatorium.pl. Przedmiotem działalności E-sklepu jest sprzedaż towarówdostępnych na stronach sklepu internetowego.
  3. Podmiotem prowadzącym sklep internetowy, Usługodawcą orazSprzedawcą produktów w nim umieszczonych jest Abakus spółka cywilnaAndrzej Sawnor, Dariusz Śleszyński 04-391 Warszawa ul. Dwernickiego 22lok. 63 wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o DziałalnościGospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki, NIP: 5212912955,REGON 013184270, adres e-mail: abakus@gzyms.eu, numer telefonu: 22 89112 90 (opłata standardowa według cennika właściwego operatora), DaneWspólników Andrzej Sawnor NIP:113-058-54-71, Dariusz ŚleszyńskiNIP:521-125-65-49
  4. Korespondencję elektroniczną dotyczącą działalności E-Sklepunależy wysyłać na adres e-mail sklep@sztukatorium.pl natomiast korespondencjętradycyjną (pocztową) należy kierować na adres:
   Abakus spółka cywilna Andrzej Sawnor, Dariusz Śleszyński 04-391Warszawa ul. Dwernickiego 22 lok. 63
  5. Klientem E-Sklepu może być – osoba fizyczna, osoba prawna albojednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, którakorzysta z usługi świadczonej drogą elektroniczną przez Usługodawcę,która chce zawrzeć lub zawarła umowę sprzedaży ze Sprzedawcą.
  6. Zamówienia realizowane są tylko na terenie Polski.
  7. Ceny w Sklepie Internetowym wyrażone są w złotych polskich izawierają podatek VAT (ceny brutto). Ceny nie zawierają ewentualnychkosztów wysyłki, które są zależne od wybranego przez klienta sposobupłatności i dostawy.
  8. Jeśli nie zostało to wyraźnie wskazane w informacji handlowej,towary dostępne w E-sklepie są nowe, a podmiotem odpowiedzialnym za ichewentualne wady fizyczne i prawne jest Abakus spółka cywilna AndrzejSawnor, Dariusz Śleszyński 04-391 Warszawa ul. Dwernickiego 22 lok. 63,wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o DziałalnościGospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki, NIP: 5212912955,REGON 013184270, adres e-mail: sklep@sztukatorium.pl, numer telefonu: 22 89112 90 (opłata standardowa według cennika właściwego operatora), DaneWspólników Andrzej Sawnor NIP:113-058-54-71 Dariusz Śleszyński NIP521-125-65-49
  9. W celu złożenia zamówienia koniecznym jest zaakceptowanieniniejszego regulaminu.
 2. Zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną:
  1. W ramach prowadzenia E-Sklepu Usługodawca zobowiązuje się doświadczenia Usług elektronicznych w zakresie i na warunkach określonychw niniejszym Regulaminie.
  2. Świadczenie przez Usługodawcę Usług elektronicznych jestbezpłatne.
  3. Warunki zawierania umów o świadczenie Usług elektronicznych:
   1. Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej polegającej naprowadzeniu Konta Klienta w Sklepie internetowym zostaje zawarta wmomencie dokonania Rejestracji.
   2. Do dokonania Rejestracji niezbędne jest podanie w formularzurejestracyjnym następujących danych przez Klienta: imię i nazwisko,adres (ulica, numer domu, miejscowość wraz z kodem pocztowym), adrese-mail, numer telefonu kontaktowego oraz Hasło.
   3. Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej polegającej naudostępnieniu interaktywnego formularza umożliwiającego złożenieZamówienia w Sklepie internetowym zostaje zawarta w momencierozpoczęcia korzystania z powyższej Usługi (dodanie Produktu dokoszyka).
   4. Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej Newsletter zostajezawarta w momencie podania na stronie Sklepu internetowego w zakładce„Newsletter” adresu poczty elektronicznej oraz kliknięcia pola „Zapiszsię”, bądź w momencie w którym klient zaznaczył stosowne pole(check-box) w momencie rejestracji, wyrażające zgodę na usługęNewsletter.
   5. Umowy o świadczenie Usługi elektronicznej polegającej naprowadzeniu Konta Klienta oraz Newsletter w Sklepie internetowym sązawierane na czas nieoznaczony.
   6. Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej polegającej naudostępnieniu interaktywnego formularza umożliwiającego złożenieZamówienia w Sklepie internetowym jest zawierana na czas oznaczony iulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia.
  4. Warunki rozwiązywania umów o świadczenie Usług elektronicznych:
   1. Użytkownikowi przysługuje prawo do wypowiedzenia umowy oświadczenie usług drogą elektroniczną o charakterze ciągłym przezUsługodawcę w każdej chwili (np. usunięcie konta Użytkownika).Wypowiedzenie umowy następuje bez ponoszenia jakichkolwiek dodatkowychkosztów i bez wskazania przyczyn:
    1. Wypowiedzenia umowy można dokonać poprzez przesłanieodpowiedniego oświadczenia na adres mailowy sklep@sztukatorium.pl lub teżpisemnie na adres Usługodawcy (wskazany na wstępie niniejszegoregulaminu).
    2. Umowa w takim przypadku wygasa po upływie 7 dni od chwiliotrzymania przez Usługodawcę wypowiedzenia.
   2. Usługodawca ma prawo wypowiedzieć umowę o świadczenie usługdrogą elektroniczną z zachowaniem 7 dniowego terminu wypowiedzenia wprzypadku, gdy Użytkownik dostarcza treści o charakterze bezprawnym.
   3. Wypowiedzenie i rozwiązanie umowy nie wiąże się z utratą prawjuż nabytych przez Klientów korzystających ze Sklepu internetowegoSprzedawcy.
 3. Zawarcie umowy sprzedaży
  1. Klient ma do wyboru następujące sposoby złożenia zamówienia:
   1. złożenie zamówienia po wcześniejszej rejestracji w systemieE-sklepu;
   2. złożenie zamówienia bez rejestracji tzw. „szybkie zakupy";
   3. złożenie zamówienia za pośrednictwem wiadomości e-mail;
  2. Klient, który złożył zamówienie po wcześniejszej rejestracji madostęp do dodatkowych opcji dostępnych za pośrednictwem Konta Klienta,takich jak: historia zamówień, możliwość sprawdzenia, na jakim etapierealizacji jest złożone zamówienie oraz możliwość otrzymywaniainformacji o nowościach i promocjach (jeśli zaznaczył opcję „Zapisz naNewsletter”)
  3. Rejestracja polega na utworzeniu w systemie sklepu www.sztukatorium.plKonta Klienta. W celu dokonania rejestracji Klient powinien wypełnićformularz rejestracyjny dostępny na stronie E-sklepu. Dane wskazane wformularzu rejestracyjnym jako obowiązkowe są niezbędne do prawidłowegozawarcia i wykonania umowy sprzedaży. Po przesłaniu uzupełnionegoformularza rejestracyjnego Klient otrzyma, na wskazany przez siebieadres e-mail, potwierdzenie rejestracji, po czym możliwe będzieaktywowanie Konta. Procedura rejestracyjna zostaje zakończona wmomencie otrzymania przez Sklep prawidłowej aktywacji Konta.
   1. Złożenie zamówienia przez zarejestrowanych Klientów sklepuwww.sztukatorium.pl polega na dodaniu odpowiednich towarów do koszykainternetowego. W przypadku kiedy wszystkie interesujące nas przedmiotyznajdują się w koszyku, należy złożyć zamówienie, w tym celu należy postępować zgodnie z komunikatami wyświetlanymi przez systemsklepu. Proces składania zamówienia sprowadza się do przejścia przezcztery następujące po sobie etapy (dodanie produktów do koszyka,wskazania danych, wyboru formy dostawy i płatności, potwierdzeniezamówienia). Skuteczne złożenia zamówienia zostaje zakończone wprzypadku naciśnięcia pola „Potwierdzam zamówienie”.
  4. W przypadku wyboru „szybkich zakupów" (pkt §3.1.b) Regulaminu),po dokonaniu wyboru produktu należy kliknąć ikonę „dodaj do koszyka" ,po czym można kontynuować zakupy lub kliknąć ikonę „przejdź do koszyka" i dokonać zakupu. W celu złożenia zamówienie Użytkownik zostaniepoproszony o uzupełnienie swoich danych kontaktowych, danych dorachunku bądź faktur oraz danych do wysyłki. W kolejnym krokuUżytkownik proszony jest o wybór sposobu dostawy i metody płatności. Popotwierdzeniu złożenia zamówienia wyświetlane jest podsumowanie danycho zamówieniu. Złożenie zamówienia następuje w momencie kliknięcia wprzycisk „Potwierdzam zamówienie”.
  5. W celu złożenia Zamówienia poprzez przesłanie wiadomości e-mailnależy wysłać wiadomość e-mail na adres sklep@sztukatorium.pl. Treśćwiadomości powinna określać istotne postanowienia umowy, tj. przedmiotumowy, cena, ilość.
   1. W treści wiadomości e-mail Klient jest zobowiązany do podaniadanych niezbędnych do prawidłowej realizacji wysyłki towaru(imię,nazwisko, adres dostawy, numer telefonu),. Dodatkowo klient jestzobowiązany do określenie sposobu realizacji płatności.
  6. W trakcie składania zamówień o których mowa w pkt. 3.1niniejszego regulaminu Klient zobowiązany jest do podania danychodpowiadających prawdzie.
  7. Po otrzymaniu przez system E-sklepu zamówienia, każdorazowowysyłana będzie na adres e-mail podany przez Klienta automatycznawiadomość potwierdzającą otrzymanie zamówienia pt „Twoje zamówienie”.
  8. Sprzedawca w przypadku przystąpienia do realizacji zamówieniapotwierdza przyjęcie zamówienia osobną wiadomością mailową zatytułowaną„Zamówienie przyjęte do realizacji”
   1. Oferta złożona przez klienta a niepotwierdzona przezSprzedawcę w terminie 48 godzin przestaje przestaję go wiązać.
   2. Umowę sprzedaży uważa się za zawartą w chwili otrzymaniaprzez Klienta wiadomości od Sprzedawcy, potwierdzającej przystąpieniedo realizacji zamówienia (wiadomość o której mowa w pkt. 3.10niniejszego regulaminu)
  9. Klient może anulować złożone zamówienie lub je zmodyfikować, wtym celu należy:
   1. skontaktować się z Sprzedawcą telefonicznie;
   2. skontaktować się z Sprzedawcą drogą mailową;
  10. Zamówienia są obsługiwane przez dział obsługi Klienta E-sklepuw dni robocze tj. od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowowolnych od pracy, w godzinach10.00-17.00, w soboty w godzinach10.00-14.00.
  11. Zamówienie, którego otrzymanie zostało potwierdzone przezsystem E-sklepu (§3.8 Regulaminu) stanowi ofertę w rozumieniu art. 66 §1 Kodeksu cywilnego i stanowi podstawę do zawarcia umowy sprzedażypomiędzy Klientem a Sprzedawcą.
  12. Do zawarcia umowy sprzedaży towarów będących przedmiotemzamówienia dochodzi w momencie otrzymania przez Klienta informacji oprzyjęciu zamówienia do realizacji dokonanym zgodnie z § 3.10Regulaminu.
  13. Informacje handlowe zamieszczone w E-sklepie nie stanowiąoferty  w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, lecz sązaproszeniem do składania ofert, nawet jeśli informacja ta zawierajednostkową cenę towaru.
  14. W związku z faktem, iż wszelkie dokumenty przesyłane do Klientapodczas realizacji Zamówienia zapisywane są w formacie PDF, Kupujący wcelu dokonania Zakupów w Sklepie Sprzedawcy powinien posiadać komputerz dostępem do internetu oraz program umożliwiający przeglądanie plikówzapisanych w formacie PDF.
  15. Kupujący wyraża zgodę na otrzymywanie w formie elektronicznej(plik PDF): potwierdzenia złożenia Zamówienia, niniejszegoRegulaminu,wzoru oświadczenia o odstąpieniu od umowy oraz faktur VAT
 4. Płatność, dostawa, odbiór
  1. Płatność
   1. Z tytułu wykonania umowy sprzedaży Klient zobowiązany jestzapłacić wskazaną w zamówieniu cenę towarów oraz koszt ich wysyłki.
   2. Cena poszczególnych towarów prezentowana w E-Sklepie jestceną brutto wyrażoną w złotych polskich (PLN) obejmującą równieżnależny podatek od towarów i usług w obowiązującej stawce. Podane cenynie zawierają jednak kosztów ewentualnej przesyłki, która to zostaniewskazana w trakcie składania zamówienia.
   3. Płatność następuje w wybranej przez Klienta formie:
    1. gotówkowej - płatności za pobraniem
    2. bezgotówkowej :
     - płatność przelewem na rachunek sklepu 35 1050 1025 1000 0090 6092 0973
     - płatność za pośrednictwem agenta rozliczeniowego jakim jest PayU S.A.z siedzibą w Poznaniu, 60-324 Poznań, przy ul. Marcelińska 90, wpisanado rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznaniu -Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy KrajowegoRejestru Sądowego pod numerem 0000274399, posiadającą numer NIP:779-23-08-495, o kapitale zakładowym w wysokości 4.000.000 złotych wcałości opłaconym.
    3. Dniem zapłaty jest dzień uznania rachunku Sprzedawcyprowadzonego w systemie agenta rozliczeniowego.
    4. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwilizłożenia przez Klienta Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianieniezależnie od zmian cen w Sklepie internetowym, które mogą się pojawićw odniesieniu do poszczególnych towarów po złożeniu przez KlientaZamówienia.
  2. Wysyłka towarów
   1. Zamówienia złożone przez klientów E-sklepu kompletowane sąprzez Sprzedawcę w ciągu 3 dni roboczych od dnia zawarcia umowy zgodniez §3 ust 8 Regulaminu. Na czas realizacji składa się czas niezbędny doskompletowania przedmiotu zamówienia.
   2. Wysyłka zamówionych towarów odbywa się wyłącznie na adresyznajdujące się na terytorium Polski.
   3. W przypadku braku odmiennej umowy Sprzedawca zobowiązuje siędo wykonania przedmiotu umowy, w terminie nie dłuższym niż trzydzieści dni po złożeniu przez kupującego oświadczenia woli o chęcizawarcia umowy (pkt. 3.7 niniejszego regulaminu).
   4. Czas dostawy uzależniony jest od sposobu dostawy/odbiorutowaru wybranego przez Klienta i nie powinien przekroczyć 7 dniroboczych.
  3. Sprzedawca powierza dostarczenie towarów podmiotom trzecimprowadzącym w tym zakresie działalność gospodarczą w zależności odwyboru Klienta wskazanego w zamówieniu może to być:
   1. UPS Polska Sp.z.o.o. z siedzibą w Warszawie (adres siedziby:ul. Prądzyńskiego 1/3 01-222 Warszawa) numer w RejestrzePrzedsiębiorców KRS 0000036680;
   2. Poczta Polska SA z siedzibą w Warszawie (adres siedziby: ul.Rakowiecka 26, 00-940 Warszawa) numer w Rejestrze Przedsiębiorców KRS0000334972
   3. DPD Polska Sp. z.o.o z siedzibą w Warszawie (adres siedziby:ul. Mineralna 15, 02-274 Warszawa) numer w Rejestrze Przedsiębiorców0000028368
   4. Siódemka S.A z siedzibą w Warszawie(adres siedziby. ul.Matuszewska 14, 03-876 Warszawa) numer w Rejestrze Przedsiębiorców KRS0000384905
  4. Odbiór towarów
   1. Sprzedawca informuje, że klientom przysługuje prawo dosprawdzenia stanu przesyłki po jej dostarczeniu na miejsce wskazane wzamówieniu. Sprawdzenia stanu przesyłki przysługuje przed jej odbioremod przewoźnika.
   2. W przypadku kiedy, przed wydaniem przesyłki okaże się, żeuległa ona uszkodzeniu bądź doznała ubytku to przewoźnik ma obowiązeksam niezwłocznie ustalić  protokolarnie stan przesyłki orazokoliczności powstania szkody. Jednak w większości przypadkówPrzewoźnik wykonuje te czynności na żądanie uprawnionej do odbioruosoby.
   3. Sprzedawca informuje, że jeżeli po wydaniu przesyłkiuprawniona do odbioru osoba zauważy ubytek lub uszkodzenie niedającesię z zauważyć z zewnątrz, to przysługuje jej prawo, niezwłocznie poujawnieniu szkody, nie później jednak niż w ciągu 7 dni od odbioruprzesyłki, żądać od przewoźnika ustalenia stanu przesyłki..
   4. W przypadku jakichkolwiek problemów bądź wątpliwości prosimyo kontakt ze Sprzedawcą pod numerami telefonów wskazanymi na stronieinternetowej Sprzedawcy.
 5. Dane osobowe
  1. Wypełnienie danych w Formularzu Zamówienia jest równoznaczne zwyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych Zamawiającego przezSprzedawcę oraz podmiot uprawniony przez Sprzedawcę do zarządzaniazawartością strony internetowej, której Sklep Internetowy stanowiintegralną cześć, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. oochronie danych osobowych (Dz. U. z 2010 r. Nr 229, poz. 1497 z późn.zm). Dane osobowe Zamawiającego będą przetwarzane w celu realizacjizłożonego zamówienia, w tym wystawienia faktury i prowadzeniasprawozdawczości finansowej. Dane te są poufne i nie będą ujawnianeosobom nie uprawnionym.
  2. Administratorem danych osobowych jest Abakus spółka cywilnaAndrzej Sawnor, Dariusz Śleszyński z siedzibą w Warszawie 00-716 przyulicy Bartyckiej 26 paw. 16a st.936, wpisana do Centralnej Ewidencji iInformacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez MinistraGospodarki NIP: 5212912955, REGON 013184270, adres e-mail:abakus@gzyms.pl, numer telefonu: 22 891 12 90 (opłata standardowawedług cennika właściwego operatora)
  3. Dane osobowe Zamawiającego chronione są przez Sprzedawcęzgodnie z przepisami wyżej powołanej Ustawy o ochronie danychosobowych, i nie będą przekazywane, odsprzedawane ani użyczane innymosobom lub instytucjom, które nie będą do tego uprawnione. Dane osoboweZmawiającego zostaną udostępnione w celu wywiązania się z umowysprzedaży Produktów objętych niniejszym Regulaminem.
  4. Dostęp do danych osobowych posiada jedynie administratordanych, którym jest Sprzedawca.
  5. Zamawiający, który wypełnił formularz zamówienia ma możliwośćdostępu do dotyczących go danych osobowych w celu ich weryfikacji,modyfikacji lub wystąpienia o ich usunięcie z bazy danych osobowych,zawiadamiając o tym administratora danych pisemnie na adres Abakusspółka cywilna Andrzej Sawnor, Dariusz Śleszyński 00-716 Warszawa ul.Bartyckiej 26 paw. 16a st.936 bądź też mailowo na adres abakus@gzyms.eu.
 6. Reklamacje
  1. Reklamacje dotyczące zakupionego towaru:
   1. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta na zasadach określonych wustawie kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. nr 16, poz. 93ze zm.) oraz w innych powszechnie obowiązujących przepisach prawa.
   2. Gdy zakupiony przez Klienta towar jest niezgodny z umową lubposiada wady należy o tym fakcie zawiadomić Sprzedawcę oraz w raziepotrzeby dostarczyć reklamowany towar do Sprzedawcy na adres:
    1. Abakus spółka cywilna Andrzej Sawnor, Dariusz Śleszyński04-391 Warszawa ul. Dwernickiego 22 lok. 63
   3. Zaleca się złożenie reklamacji pisemnie lub za pomocąwiadomości e-mail na adres sklep@sztukatorium.pl, W celu przyspieszenia iułatwienia procesu rozpatrzenia reklamacji zaleca się przesłanie wraz zreklamacją wszelkich dodatkowych informacji, takich jak takich jaknumer zamówienia, data sprzedaży etc.
    1. Rozpatrzenie reklamacji następuje niezwłocznie, nie późniejjednak niż w terminie 14 dni.
    2. Odpowiedź w sprawie reklamacji zostanie wysłana na podanyprzez Klienta adres lub w inny wskazany przez Klienta sposób.
    3. Sprzedawca informuje, że w przypadku Produktów objętychreklamacją i gwarancją uprawnienia z tego tytułu należy wykonywaćzgodnie z warunkami zamieszczonymi w karcie gwarancyjnej. Gwarancja nasprzedany Produkt nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawieszauprawnień Klienta z tytułu odpowiedzialności Sprzedawcy w zakresieokreślonym ustawą kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. nr16, poz. 93 ze zm.)
   4. W celu ułatwienia procedury reklamacji towaru Konsument możeskorzystać z formularza reklamacyjnego udostępnianego przez Sprzedawcę.
  2. Reklamacje związane ze świadczeniem usług drogą elektronicznąpoprzez Sklep internetowy:
   1. Reklamacje związane ze świadczeniem usług drogą elektronicznąza pośrednictwem Sklepu internetowego należy składać na adres mailowysklep@sztukatorium.pl, bądź listownie na adres sklepu:
    Abakus spółka cywilna Andrzej Sawnor, Dariusz Śleszyński 04-391Warszawa ul. Dwernickiego 22 lok. 63
   2. W celu ułatwienia i przyśpieszenia rozpatrzenia reklamacjizaleca się podanie w wiadomości określonej w pkt. 1 takich informacjijak adres e-mail, datę i rodzaj wystąpienia nieprawidłowości oraz danekontaktowe.
   3. Rozpatrzenie reklamacji związanej ze świadczeniem usług drogąelektroniczną następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14(czternastu) dni roboczych.
   4. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mailKlienta lub w inny podany przez Klienta sposób.
 7. Odstąpienie od umowy
  1. Klient będący jednocześnie konsumentem w rozumieniu art. 22[1]kodeksu cywilnego  z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz.93 ze zm.), który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bezpodania przyczyn, składając stosowne oświadczenie w terminie 14(czternastu) dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanieoświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie można wysłać nanastępujący adres:
   Abakus spółka cywilna Andrzej Sawnor, Dariusz Śleszyński 04-391Warszawa ul. Dwernickiego 22 lok. 63
               lub
   mailowo na adres: sklep@sztukatorium.pl
  2. Termin czternastodniowy, w którym Konsument może odstąpić odUmowy sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi drogą elektroniczną,liczy się od dnia wydania Produktu w przypadku Umowy sprzedaży, a gdyumowa dotyczy świadczenia Usługi drogą elektroniczną - od dnia jejzawarcia.
  3. Sprzedawca niezwłocznie po otrzymaniu oświadczenia oodstąpieniu od umowy przesyła Konsumentowi wiadomością mailowąpotwierdzenie otrzymania ww. oświadczenia.
  4. W razie odstąpienia od umowy - Umowa sprzedaży lub umowa oświadczenie Usługi drogą elektroniczną jest uważana za niezawartą. To,co Strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba, żezmiana była konieczna do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowaniarzeczy, bądź też ma zastosowanie §7.7. Regulaminu. Zwrot powiniennastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni.
  5. Sprzedawca dokona zwrotu otrzymanych od Konsumenta płatnościprzy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument,chyba że Konsument wyraźnie zgodzi się na inny sposób zwrotu, który niewiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Sprzedawca może wstrzymać sięze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymaniarzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jejodesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
  6. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy doSprzedawcy.
  7. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niżnajtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę,Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionychprzez niego dodatkowych kosztów
  8. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartościrzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający pozakonieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
  9. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nieprzysługuje Konsumentowi w wypadkach:
   1. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełniusługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przedrozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przezprzedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
   2. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynkufinansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i któremogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
   3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecznieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lubsłużąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
   4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegającaszybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
   5. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana wzapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie możnazwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych,jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
   6. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które podostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłączniepołączone z innymi rzeczami;
   7. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe,których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, aktórych dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 (trzydziestu)dni, i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymiprzedsiębiorca nie ma kontroli;
   8. w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca doniego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji;jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, którychwykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż częścizamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawoodstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu dododatkowych usług lub rzeczy;
   9. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lubwizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanymopakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
   10. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, zwyjątkiem umowy o prenumeratę;
   11. zawartej w drodze aukcji publicznej;
   12. o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż docelów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii,usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymilub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczeniausługi;
   13. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane nanośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się zawyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowyi po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpieniaod umowy.
  10. Najpóźniej w chwili dostarczenia rzeczy Sprzedawca przekazujeKonsumentowi na trwałym nośniku pouczenie o odstąpieniu od umowy.
 8. Informacje dodatkowe
  1. Aby uniknąć ewentualnych rozbieżności czy też błędów zaleca sięaby urządzenia za pomocą którego klient korzysta ze sklepu www.sztukatorium.plspełniało co najmniej następujące wymagania techniczne które sąniezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługujesię Usługodawca:
   8.1.1.   Komputer lub inne urządzenie mobilne z dostępem do Internetu.
   8.1.2.    Przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox 8.0 , Internet Explorer 6.0 , Chrome 32.0 bądź wersje wyższe.
   8.1.3.   Aktywne wtyczki - JAVA, FLASH
   8.1.4.   Rozdzielczość monitora 1280 x 800, kolory 24 lub 32 bit
   8.1.5.   Posiadanie przez użytkownika konta e-mail.
   8.2.     Informacja dla klienta sklepu www.sztukatorium.pl, w jaki sposób może sprawdzić czy złożone zamówienie nie zawiera błędów, a zarazem jak je można skorygować:
   8.2.1.    Podczas składania zamówienia, aż do momentu naciśnięcia przycisku „Potwierdzam zamówienie”.Klient ma możliwość zmiany wprowadzonych danych (np. rodzaj/ilość towarów/sposób dostawy). W przypadku, niezgodności należy się kierować wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie internetowej Sklepu internetowego www.sztukatorium.pl i kolejnych jego podstronach. Poprawki wprowadzamy za każdym razem przez anulowanie pierwotnego zamówienia i złożenie kolejnego odpowiadającego Klientowi. W przypadku jakichkolwiek problemów czy też trudności prosimy o kontakt - mailowy sklep@sztukatorium.pl
   8.2.2.    Zgodnie z niniejszym regulaminem po złożeniu zamówienia na podany w zamówieniu adres e-mail zostanie wysłana automatyczna wiadomość e-mail potwierdzająca otrzymanie zamówienia. Treść wiadomości określać również będzie wszelkie niezbędne informacje o zamówieniu (wiadomość email zatytułowana „Twoje zamówienie”. W przypadku błędu Klienta co do wprowadzonych danych (np. ilość zamawianego towaru, błędne naliczenie Zamówienia przez system), Klient ma prawo do zmiany zamówienia. Prawo to przysługuje  w ciągu 6 godzin od otrzymania wiadomości o której mowa powyżej. W tym celu zaleca się wysłanie wiadomości e-mail na adres: sklep@sztukatorium.pl z żądaniem zmiany lub zgłosić chęć zmiany telefonicznie kontaktując się pod numerem telefonu 22 891 12 90 (opłata standardowa wg cennika operatora. Po dokonaniu korekty zamówienia Sprzedawca wysyła wiadomość e-mail na podany w zamówieniu adres, w którym znajdować się będzie potwierdzenie przyjęcia poprawionego Zamówienia.
   8.3.     Zasady i sposoby utrwalania, zabezpieczania i udostępniania przez przedsiębiorcę drugiej stronie treści zawieranej umowy:
   8.3.1. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej umowy następuje:
   8.3.1.1.   Poprzez wysłanie Klientowi na podany adres e-mail treści zawieranej umowy.
   8.3.1.2.   Poprzez wydrukowanie i przekazanie Klientowi wraz z odbiorem lub przesyłką towaru specyfikacji zamówienia oraz dowodu zakupu.
   8.3.2.  Treść zawieranej umowy jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy oraz przekazywana Klientom na każde ich żądanie.
    8.4.      W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, w tym Kodeksu cywilnego, Ustawy oświadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.); Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 827) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
   8.5.    Zmiany w regulaminie:
   8.5.1.    Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian niniejszego Regulaminu, o czym Klient zostanie powiadomiony najpóźniej z 14 dniowym wyprzedzeniem przed dniem wejścia w życie zmian. Informacja o zmianach zostanie również wyrażona w wyraźny sposób poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Sklepu internetowego oraz przesłana na adres e-mail zarejestrowanego klienta. Ponadto Klient zostanie każdorazowo poproszony o akceptację nowego regulaminu przed złożeniem Zamówienia.
   8.5.2.    Zmieniony regulamin wiąże Klienta, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 kodeksu cywilnego (tzn. Klient został prawidłowo powiadomiony o zmianach), a Klient nie wypowiedział umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną o charakterze ciągłym w terminie 30 dni.
   8.5.3.    Zmiany regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych przez Klientów korzystających ze Sklepu internetowego przed dniem wejścia w życie zmian, w szczególności nie będą miały wpływu na złożone i/lub realizowane zamówienia. W takim przypadku zamówienia te będą realizowane na zasadach określonych w poprzednim regulaminie.
   8.6.    Umowa sprzedaży towarów zawierana jest zgodnie z polskim prawem i w języku polskim.
   8.7.     Klient będący Konsumentem w przypadku sporu ze Sprzedawcą ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Konsument może m.in.:
   a) zwrócić się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży.
   b) zwrócić się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą.
   c) uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Sprzedawcą, korzystając z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
   d) złożyć skargę poprzez formularz dostępny pod adresem internetowym https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL. Jest to unijna  platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami. Platforma ta działa we wszystkich językach Unii Europejskiej i mogą Państwo z  niej skorzystać po wykorzystaniu procedury reklamacyjnej u Sprzedawcy 
   8.8.       Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem niebędącym jednocześnie konsumentem w rozumieniu art. 22[1] kodeksu cywilnego  z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.), zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy
     lub telefoniczny pod numerem telefonu  22 891 12 90 (opłata standardowa wg cennika operatora)90vs即时比分pc版
8亿彩票官方腾牛下载8亿彩票下载20208号一分快三彩票90比分即时足球比分90比分即时手机足球比分90分钟足球即时比分免费版